Działania podejmowane w ramach programu: "Przedsiębiorczość dla Ambitnych"

Lista Projektów

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Stopka_Erasmus

Europejska przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń dla młodych przedsiębiorców

Idea Programu  Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców polega na tym, że młodzi przedsiębiorcy odwiedzają doświadczonych przedsiębiorców w innym kraju Europy i pracują z nimi przez okres 1 do 6 miesięcy, zdobywając w ten sposób bezcenne doświadczenia i kontakty.  Program jest finansowany przez Komisję Europejską i działa na terenie Unii Europejskiej. W Polsce Organizacją Pośredniczącą jest Akademia Leona Koźmińskiego, zaś Koordynatorem Projektu Prof. ndzw. dr hab. Jerzy Cieślik.

W wyniku scentralizowanej procedury kwalifikacyjnej nastąpi skojarzenie par Początkujących i Doświadczonych Przedsiębiorców.  Zakwalifikowani Początkujący Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów podróży i pobytu w wysokości 560 – 1000 euro mies. w zależności od kraju docelowego, wypłacane przez Organizacje Pośredniczące. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu.

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Stopka_SFoP

Rozwój lokalnych sieci przedsiębiorców w sześciu dzielnicach Warszawy.

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości (SFoP) to wspólny projekt miasta stołecznego Warszawy (Lider Projektu) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (Partner Projektu), finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie od 1 września 2012 roku do 31 października 2014 roku.

Projekt adresowany był do przedsiębiorców.

W poszczególnych dzielnicach Warszawy aktywnie działa kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt tysięcy podmiotów gospodarczych. Projekt obejmuje 6 z 18 dzielnic, na terenie których funkcjonuje łącznie 38,8 % podmiotów gospodarczych Stolicy.

Zostały wypracowane aktywne kanały komunikacji między przedsiębiorstwami w ramach lokalnych sieci współpracy. Służyły temu cykliczne spotkania przedsiębiorców oraz dedykowane portale społecznościowe będące platformą do nawiązywania kontaktów o charakterze biznesowym ale także dla podejmowania inicjatyw społecznych. Projekt przyczynił się także do usprawnienia bieżącej współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Warszawy.

Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu

Stopka_WSAB

Wsparcie ze środków unijnych pozwoliło na przeszkolenie osób, które miały pomysł na innowacyjną działalność oraz predyspozycje osobowościowe do prowadzania własnej firmy.

Celem Projektu było wspieranie ambitnych form przedsiębiorczości na terenie Warszawy – prężnej metropolii,  z dużą populacją ludzi o zróżnicowanym wykształceniu, doświadczeniu, ludzi dynamicznych  i kreatywnych.  Tworzy to znakomite warunki dla ambitnych form przedsiębiorczości, co potwierdza doświadczenie dużych światowych metropolii, które konkurują ze sobą także w tej dziedzinie. Warszawa ma wszelkie szanse włączyć się do tej rywalizacji.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. W wyniku jego realizacji w latach 2009-2011 zostanie przeszkolonych łącznie ok. 400 Warszawiaków. Najlepsi z nich, którzy uruchomia własny biznes uzyskają bezzwrotna dotację oraz tzw. Wsparcie pomostowe, jak również specjalistyczne wsparcie doradcze.

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

Stopka_SEIPA

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej.

SEIPA to kompleksowy Program wsparcia i platforma wymiany doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Jest on adresowany do wszystkich typów uczelni, także kierunków nieekonomicznych, gdzie potrzeby rozbudzenia aktywności przedsiębiorczej w środowisku akademickim są największe.

Program SEIPA jest dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Uczelnią koordynującą jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, zaś funkcję Kierownika Merytorycznego pełni Prof. ndzw. dr hab. Jerzy Cieślik.

Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych

Stopka_PW

Projekt „Wdrożenie pilotażowych programów edukacyjnych w zakresie Innowacyjnej Przedsiębiorczości na Politechnice Warszawskiej”.

Dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Głównym celem Projektu było wprowadzenie zajęć dotyczących przedsiębiorczości do puli przedmiotów obieralnych na wszystkich poziomach kształcenia: licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Dla realizacji zadań merytorycznych Projekt wykorzystuje platformę elektroniczną SEIPA.

Liderem projektu, który docelowo skierowano do 10 wydziałów Politechniki Warszawskiej, jest Wydział Transportu. Partnerem w jego realizacji jest Fundacja na rzecz Szerzenia Przedsiębiorczości i Rozwoju Innowacji Technologicznych SPiRIT. Kierownikiem programu wdrażania modułów edukacyjnych w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości w Politechnice Warszawskiej jest dr Agnieszka Skala. Prof. ndzw. dr hab. Jerzy Cieślik jest Konsultantem Projektu.

Jak uruchomić własny biznes

Stopka_JUWB

Program szkoleniowo – doradczy dla studentów.

Program był realizowany w latach 2006-2007, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 2.5. Promocja Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego (EFS) oraz Budżetu Państwa. Celem Programu było przeszkolenie 120 studentów ze szkół wyższych Województwa Mazowieckiego, a następnie zapewnienie im wsparcia doradczego i finansowego w procesie uruchomienia własnego biznesu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu.

Innowator

Stopka_FNP

Program INNOWATOR.

Organizatorem tej inicajtywy jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Program służy wspieraniu młodych naukowców w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, wykorzystania nowoczesnych technologii, produktów i usług w gospodarce. Celem Programu INNOWATOR jest przygotowanie młodych naukowców – doktorantów i doktorów, do pracy na styku nauki i działalności biznesowej oraz pomoc w realizacji innowacyjnych pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii na rynku komercyjnym. Intencją Fundacji jest, aby prace doktorskie i pierwsze prowadzone przez młodych naukowców badania, zyskiwały wymiar nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, istotny dla rozwoju gospodarki.

W latach 2007 – 2008 zrealizowano III edycje Programu, w których łącznie wzięło udział ponad 60 młodych wykładowców. Warsztaty merytoryczne były prowadzone przez Prof. ndzw. dra hab. J. Cieślika oraz mgr A. Kostrzewę. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych edycji, w zmienionej formule wykorzystującej nagromadzone doświadczenia.